KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni

Değerli Müşterilerimiz;

ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SAN.TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarakmüşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek,sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiğidurumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanunhükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleribilgilendiriyoruz.

 

1- KişiselVerileriniz ve İşlenme amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz,Mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındakipaylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır.Karaca’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veyahukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad,soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişimverileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,IP adresi), KARACAfaaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel veişitsel verileriniz, KARACA tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasındabelirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasalyükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatlerkapsamında işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların dışında KARACA tarafından sunulanürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmetçeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet eniyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, KARACA’dan satın aldığınızürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınızhakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici haklarıve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmalarınhazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemekkaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi,kıyafet verisi, araçplakasi ve görüntüsü özellikleri, aile bireyleri verisi, Karaca tarafındansunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk vebeğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise,rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

 

2-Kişisel Verilerinİşlenmesinde Hukuki Sebepler

Şirketimiz KARACA ve diğer markalar altında sunulan ürün vehizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürünçeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak,yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel birpazarlama hizmeti sağlayarak “ en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlamak,otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkındaanaliz yapma ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servissağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünlerve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifadeedebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerinegetirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ilehukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse;yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluksebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereğirızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, mağazamızda uygulaması varsa yazılı imzalıizin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda daizin verebileceksiniz. Dijital ortamda( sms, e-mail, mobill push notification vediğer) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerinişlenmesi politikasını değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece sizeözel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, siz dışında hiç kimsetarafından bilinmeyen şifreyi, kasa görevlisine bildirmeniz durumunda izin/onayişleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için444 1917 no’lu telefondan veya [email protected] mail adresinden KARACA’yabaşvurabilirsiniz.

 

3-Verilerin Paylaşımıve Aktarımı

Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımızüzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitlikanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik vegizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasalzorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veyakuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki vedışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 

4-Kanun KapsamındakiHaklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkintaleplerinizi www.karaca.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmışolan Karaca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Verisahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle ( Veri sahibine başvuruusulleri tebliği esas alınmıştır) ve aynı web adresinde yayınlanan kişisel veribaşvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgileriniziiçerir başka bir belge veya e-posta içeriği ile suretiyle yazılı olarak veyakayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından KARACA’ya daha önce bildirilen ve KARACA’nınsisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veyabaşvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıylakimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde KARACA’ya iletmeniz durumunda KARACA,talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyetigerektirmesi hâlinde, KARACA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluncabelirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlindebunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygunolarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadankalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanaliz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiylezarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.karaca.com.trweb sitesinde yer alan KARACA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİPOLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.

ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SAN.TİC. A.Ş (Veri sorumlusu)